استاد ملکیان هم رای می‌دهد

 مصطفی ملکیان: امید همیشه برای همه امیدواران سودمند نبوده است، ولی ناامیدی همیشه برای همه ناامیدان زیان‌آور بوده است. هر چند تلخ‌کام‌ام، اما امیدواری‌ام را با شرکت در انتخابات نشان می‌دهم و افزایش می‌بخشم، با امید به کاهش درد و رنج همه ایرانیان. مطالب مرتبط:روشنفکری و حقیقت درگفت ‌وگوی مصطفی ملکیان با عبدالکریم سروشبابایِ واژه ها/ در سوگ استاد رضا…

 مصطفی ملکیان: امید همیشه برای همه امیدواران سودمند نبوده است، ولی ناامیدی همیشه برای همه ناامیدان زیان‌آور بوده است. هر چند تلخ‌کام‌ام، اما امیدواری‌ام را با شرکت در انتخابات نشان می‌دهم و افزایش می‌بخشم، با امید به کاهش درد و رنج همه ایرانیان.

فهرست