تحولات تاریخی دین تا عصر حاضر

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست/آنقدر هست که بانگ جرسی می آید اما این که این بانگ جرس از کدام سو می آید تا بتوان به آن سوی روان شد، برای او معلوم نیست. ممکن است روزی بفهمد که آن بانگ جرس از همه جای جهان بلند است و نه از یک نقطه ی معین و کار وی انطباق دائمی…

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست/آنقدر هست که بانگ جرسی می آید

اما این که این بانگ جرس از کدام سو می آید تا بتوان به آن سوی روان شد، برای او معلوم نیست. ممکن است روزی بفهمد که آن بانگ جرس از همه جای جهان بلند است و نه از یک نقطه ی معین و کار وی انطباق دائمی و لحظه به لحظه با این بانگ جرس و دویدن در پی آن است و این کار پایان ندارد و نصیب او هم فعلاً چیزی جز همین نیست؛ تا چه پیش آید.محتوای دین و دینداری چنین انسانی با اقسام پیشین فرق فاحش دارد. پاره ای از عارفان، واجد این نوع از دین و دینداری بوده اند. آن ها زمانی توانایی قدم نهادن در سلوک را پیدا کرده اند که یک « بیداری » بسیار تکان دهنده ای برای آنان پیدا شده است. این بیداری مساوی است با بی اعتمادی مطلق انسان به هر چه که تا کنون با آن زندگی کرده است. پس ازاین بیداری، همه چیز نقش بر آب می شود و همه ی اتوریته ها فرو می ریزند. وقتی این اتفاق فتاد، تازه انسان توانایی عریانی پیدا می کند و از تمامی پوشش ها ( اتوریته ها، قواعد، مراجع و…) رها می گردد و در این جاست که احساس رها شدگی در بیایان بی کران تاریک پیدا می شود و مسئولیت «بودن» به تنهایی بر دوش خود انسان می افتد.

تحریری از سخنرانی استاد محمد مجتهد شبستری در رمضان ۸۰

کنکاشی پدیدارشناسانه

نخست به تعریف مختصری از دین که پاره ای از دین شناسان بزرگ آن را مطرح کرده اند اشاره می کنم و سپس، به بررسی نظر پاره ای دیگر از دین شناسان میپردازم که از پنج گونه دین و دینداری در طول تاریخ سخن به میان آورده اند. بررسی این پنج نوع از دین و دینداری، در پاسخگویی به این سوال که اساساً دین و دینداری چیست؟ و دینداری هر فرد و گروه و قومی از چه مقوله ای می باشد؟ کمک شایان توجهی خواهد کرد.

« هیلر (Heiler) » یکی از دین شناسان بزرگ آلمانی بر این عقیده است که هر دینی را می توان در سه دایره متداخل خلاصه کرد. در مرکز دایره ی اول، تجربه های گوناگون دینی قرار دارند؛ در دایره ی دوم که محیط بر دایره ی اول است عقاید و ایده های دینی و در دایره ی سوم که هر دو دایره ی دیگر را در درون خویش گنجانده است، آداب و رسوم و شعائر دین جای می گیرند. در واقع عقاید و ایده ها و همین طور شعائر و آداب و رسوم دینی، متکی بر تجربه های دینی ( مثل ایمان، توکل، صبر، امید و . . . ) هستند و از آن ها تغذیه می کنند. بنابراین مجموعه ی آنچه در این سه دایره موجود است، اعم از تجربه های دینی، عقاید و آراء و آداب و رسوم و شعائر دینی، ساختار سمبلیک هر دین ر به وجود می آورند.پس اگر از زاویه ای خاص به دین نظر کنیم، دین را مجموعه ای از سمبل ها خواهیم یافت ( اعم از سمبل های گفتاری، سمبل های رفتاری و . . . ) که پیام های دینی از طریق آن ها پخش می شوند؛ این یک تعریف کوتاه و در عین حال خردمندانه از برون دین به دین است.

در نظر عده ای از دانشمندان، دین به معنای یک سیستم سمبلیک در پنج مرحله تاریخی به پنج گونه شکل می گیرد که می توانیم این پروسه را « تکامل دین در طول تاریخ » بنامیم گرچه ( به کار بردن واژه ی « تکامل» در باب دین، همواره در فلسفه تاریخ و تاریخ ادیان مورد اختلاف بوده است ).

اولین محتوا و شکل از دین، در میان اقوام ابتدایی دیده می شود. اقوامی که زندگی آن ها بسیار ساده و بنابراین دین و دینداری آنان نیز بسیار ساده بوده است و حالا هم نمونه هایی از این اقوام در بعضی از نقاط جهان مثل استرالیا موجود می باشند و دانشمندان دین شناس، وضعیت آنان را از نزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند. وقتی این نوع از دین را تحلیل می کنند مشخصاتی چند خود را نشان می دهند. در این نوع از دین، وقتی انسان ها موجودات برتر از خویش را تجربه می کنند و نوعی ارتباط با آنان حاصل می نمایند، آن موجودات برتر ( که بعدها با تبدل محتوا از آن به امر متعال یا امور متعالی یا موجودات فوق انسان تعبیر شده و با مفهوم خدا، به دین های دیگر رسیده است )، فقط تا حدودی از انسان ها برتر هستند و حتی می توان گفت که آن موجودات برتر، چون انسان هایی نیرومند تر و قوی تر هستند.در این نوع از دین، معمولاً تجربه های دینی در هنگام « خواب » اتفاق می افتند و انسان ها در خواب با موجودات برتر از خود « یکی » می شوند، از همین تجربه های « خواب آلود »، اسطوره هایی به وجود می آیند که همین اسطوره ها منشأ تعلیمات و قواعدی می شوند که زندگی روزانه ی قبیله و جمعیت با آن قواعد و مقررات اداره می شود. به عبارت دیگر، همه ی این قواعد و مقررات، ناشی از اسطوره های دینی هستند. در زندگی اجتماعی این انسان ها، نهادهای اجتماعی هنوز از هم تفکیک نشده اند ( نهاد اقتصادی، نهاد سیاسی، نهاد دینی و … ) همه زندگی در پرتو اسطوره و تعلیمات و قواعد ناشی از اسطوره اداره می شود و هیچ گونه نهاد مستقلی و حتی نهاد دینی وجود ندارد. عالم دین وجود ندارد و همچنین اعمال مستقلی هم که به نام اعمال دینی در مقابل اعمال غیر دینی قرار بگیرند، در میان نمی باشند و بنابراین، دین و غیر دین از هم تفکیک نشده اند. این ها مشخصات مرحله و یا نوع اول از دین و دینداری هستند.

نوع دوم از دین و دینداری، در مرحله ی دوم قرار دارد که در آن ادیان چند خدایی دیده می شوند؛ دین هایی که با چندین خدا سر و کار دارند و اساساً در همچین مرحله است که مفهوم « خدایان » به وجود می آید. در مرحله ی اول، نه مفهوم « خدا » وجود داشت و نه مفهوم « خدایان »، اما در این مرحله، مفهوم خدایان شکل می گیرد و بین این خدایان متعدد، با انسان ها، فاصله ی بسیار زیادی به وجود می آید. در واقع چون مفهوم خدا در این مرحله پرورش یافته است، فاصله ی انسان و خدایان، فاصله ی بسیار زیاد از انسان تا خداست. در این مرحله، اعمال دینی، شکل ها و قواعد مستقل پیدا می کنند و انسان ها نه تنها با موجودات برتر از خود در تجربه های خواب آلود یکی نمی شوند، بلکه تا آن جا که ممکن است از خدایان فاصله می گیرند. در این مرحله، انسان موجودی است و خدایان موجوداتی دیگر که در میان آن ها و انسان دره ای عمیق وجود دارد. به همین جهت است که در این مرحله، دو پدیده که هر دو در دین و دینداری به عنوان نقاط عطف مطرح می باشند، ظهور            می یابند.اولین پدیده آن است که انسان ها چون از خدایان جدا می شوند و خدایان نیز غیر انسان ها هستند، انسان ها در برابر خدایان « آزاد » می شوند. یعنی آدمی در موضع گیری خویش نسبت به پرستیدن و نپرستیدن خدایان، به مفهوم « آزادی در برابر خدایان » می رسد. اما این آزادی که انسان در این مرحله تجربه می کند، برای او مایه ی خوشوقتی نیست، زیرا همین آزادی در برابر خدایان، منشأ « ترس » می شود و این جاست که پدیده ی دوم یعنی محتوای « ترس » خودش را در ادیان نشان می دهد؛ ترس انسان از خدایان و مجازات خدایان. انسان در این مرحله، هم « آزادی » را تجربه می کند و هم « ترس » را. و این ها همه در مفاهیم دینی وارد می شوند؛ یعنی همان گونه که مفهوم خدایان و مفهوم آزادی انسان در برابر خدا شکل می گیرد، مفهوم ترس خدا در برابر انسان نیز به وجود می آید. در این مرحله همان طور که سایر نهادها پا به عرصه ی اجتماع گذاشته و شکل می گیرند، نهادهای دینی نیز به وجود می آیند و جامعه کم کم به سوی نهاد دار شدن گام برمی دارد. و از این مرحله به بعد، این نهاد دینی تازه شکل گرفته، دارای متولیان، اعمال، قواعد و آداب و رسوم دینی مخصوص به خود می گردد.

اما نوع سوم از دینداری، در مرحله ای به وجود می آید که ادیان بزرگ تاریخی شده در آن به وجود می آیند؛ ادیان بزرگ دنیا مثل هندوئیسم، بودئیسم، اسلام، مسیحیت و . . . در این مرحله یک تحول نوینی اتفاق می افتد که برای انسان بسیار سرنوشت ساز است. آنچه در ادیان تاریخی شده بزرگ دیده می شود، یک تجربه ی تلخ برای انسان است و آن، « تجربه ی تراژیک بودن زندگی » است. به عبارت دیگر در این ادیان آدمی تجربه می کند که میان واقعیت زندگی روزانه و واقعیت ایده آل و مطلوب او ( خدای ادیان توحیدی ) شکاف عمیقی وجود دارد و به تعبیر دیگر: « آن زندگی که در اختیار آدمی است، آن چنان که مطلوب نیست و آن زندگی که مطلوب است هرگز به دست آمدنی نیست.» تفطن به این واقعیت چنان تجربه ای را در وجود آدمی پدید می سازد که انسان با خود می گوید: « من باید نجات پیدا کنم.» بنابراین مفهوم « نجات » که در ادیان گوناگون، مفهوم بسیار مهمی به شمار می آید، در این مرحله شکل می گیرد. چرا انسان باید نجات پیدا کند؟ برای این که وضع موجود مطلوب نیست و زندگی او، تهدید شده به انواع نابودی ها و رنج هاست و بنابراین، آدمی باید نجات پیدا کند. هم مفهوم «نجات» در این مرحله به وجود می آید و هم مفهوم « خود ». این که ما همیشه از خودمان به « خود » تعبیر می کنیم، این « فردانیت »، این « خود جدای از جهان » و این « خود جدای از دیگران »، همیشه برای بشر وجود نداشته است. آدمی در این مرحله است که « خود » می شود؛ خودی که وضعیت مطلوبی ندارد ( این نامطلوب بودن وضعیت از قیاس زندگی انسانی با آن خدای متشخص کامل و نامتناهی این ادیان تجربه می شود ) و باید انسان به وضعیت دلخواه و مورد پسند خویش برسد و نجات پیدا کند. اتفاقاتی باید به وقوع بپیوندند و عواملی باید دخالت کنند تا زندگی مطلوبی را که غیر از این زندگی فعلی آدمی است، نصیب او سازند، و این « خود » گرفتار را نجات بدهند. حال، این نجات دهنده، همان « امر متعال » ( خدای متشخص و کامل و نامتناهی ) و واسطه های اوست که سرنوشت انسان در اختیار اوست. از خصوصیات دیگر این مرحله، آن است که روند تفکیک نهادهای اجتماعی شدت پیدا می کند و این نهادها به صورت واضح شکل می گیرند و هر کدام از متولیان نهادها از خود، آگاهی پیدا می کنند؛ سیاستمداران، سیاستمداران هستند؛ کشاورزان، کشاورزان هستند و متولیان دین نیز، متولیان دین و . . .محتوای این نوع از دین که در آن « خود »، « نجات » و « تجربه ی تراژیک بودن زندگی » شکل گرفته است، با محتوای دین و دینداری مرحله ونوع اول اساساً آدمی و خویش را از جهان و محیط و طبیعت و پیرامون خود، جدا تجربه نمی کرد و مثل کودکی که در آغوش مادر راحت لمیده، با احساس این که بخشی از این طبیعت و هستی است، در آغوش طبیعت لمیده و غنوده بود، بسیار متفاوت است.

و اما مرحله ی چهارم دین و دینداری به نظر دین شناسان در آغاز دوره ی مدرنیته یا جهان جدید دیده می شود. در این مرحله نیز تحولاتی در دین و دینداری صورت و مشخصه های جدید این نوع از دین و دینداری با « پروتستانتیسم » نمایان می گردد. اولین مشخصه ی جدید این نوع نوین از دین، فرو ریختن اتوریته های واسطه بین فرد و خداست. در مرحله ی سوم، اتوریته های واسطه ای میان انسانی که مفهوم « خود » را یافته و در جستجوی « نجات » بود و خداوند پدید آمدند که « نجات » را از سوی خداوند برای انسان به ارمغان می آوردند. این نظام به “ Hierarchy “، یعنی دستگاه و ساختار معنوی و روحانی « واسطه گری میان انسان و خدا » تعبیر می شود که دارای سلسله مراتب خاصی است. حال در مرحله ی چهارم، این “ Hierarchy “ فرو می ریزد و افراد بشر، خود را مستقیماً در برابر خداوند تجربه می کنند. احساس می کنند که می توانند بدون وساطت کسی یا مرجعی، با خداوند تماس گرفته و تجربه ی دینی و معنوی « نجات » حاصل کنند. اگر کسی یا مرجعی نیز قصد وساطت بین انسان و خدا را داشته باشد، فقط می تواند به عنوان یک راهنما، به امر راهنمایی همت گمارد و نه بیشتر. به عبارت دیگر، امکان این که واسطه ای به انسان مدرن بگوید که: « من شما را راهنمایی می کنم تا به تجربه ی معنوی نائل شوید » وجود دارد؛ اما این که بگوید: « نجات شما در دستان من است و من واسطه ی اثرگذار میان شما و خدا هستم »، هرگز مورد قبول و پذیرش انسان مدرن نیست.

آدمیان می توانند خودشان را مستقیماً در برابر خداوند تجربه کنند و هویت فردی خویش را از این طریق به دست بیاورند. در این مرحله وقتی انسان با خداوند مواجه می شود توان و استعداد رو به رو شدن با امر متعال را در درون خود می یابد و خود را موجودی تجربه می کند که در عین حالی که گنهکار ( دارای زندگی تراژیک است )، قادر به نجات بخشیدن خود نیز می باشد. بدین ترتیب فاصله ی بسیار زیاد که میان گناه و نجات در مرحله ی سوم وجود داشت از بین می رود و این مساوی است با برداشته شدن فاصله ی بسیار زیاد که میان دنیا و آخرت وجود داشت. این تحول بسیار مهمی است. تا قبل از این مرحله، واسطه ها می گفتند اگر دست به سوی ما دراز نکنید، از گناه رهایی نمی یابید و تفسیر این گناه نیز، همان تراژیک بودن زندگی بود. پاسخ آنان به این قبیل از پرسش ها که چرا زندگی تراژیک است، چرا انسان در زندگی ناموفق است؟ چرا انسان محکوم به رنج و مرگ است؟ و . . . این بود که: چون « انسان ذاتاً گناهکار » است؛ آن ها انسان را بسیار حقیر می شماردند و در واقع مرگ و رنج را سزای حقیر بودن او می دانستند. اما وقتی که انسان تجربه ی مستقیم رویارویی با خدا را احساس می کند، در خود جرأت می یابد و به قول پاره ای از متالهان، شجاعت زیستن و بودن پیدا می کند. انسان وقتی می تواند با خداوند رویارو شود، معلوم می شود که پس می تواند با این رویارویی نجات هم پیدا کند. در این مرحله، «خدا»، « خود »، « نجات » و « گناه » ( مفهوم های اساسی و سمبولیک عام و شامل و دینی پیشینی ) باقی است، اما چیزی که اتفاق افتاده، از میان رفتن اتوریته ها و واسطه هاست. انسان خود می تواند نجات پیدا کند و به اصطلاح، در این مرحله گناهکار بودن انسان با شرافت انسان قابل جمع دیده می شود. اساساً در این مرحله، انسان موجودی تعریف می شود که اگر گناه نکند انسان نیست و در این باب در الهیات پروتستانی مسیحیت، سخنان بسیار زیادی بیان شده است. افرادی که در انسان شناسی صاحبنظر و صاحب دقت بوده اند در این باب توضیح داده اند که انسان به گونه ای است که حتی در مواقعی که می خواهد کار خوبی انجام بدهد، باز هم پایش می لغزد، گویی اساساً در کار انسان خللی موجود است و به همین خاطر است که نمی تواند آن چنان که باید، قامت راست کند. حال سوال این جاست که آیا چون این طور است، پس شرافت انسان آلوده شده است یا این که مقتضای انسانیت انسان همین است و اگر همین انسان گناهکار خود، رو به خدا کند و در رویارویی با او قرار بگیرد، همین طور پذیرفته خواهد شد و خود را نجات خواهد داد؟ پاسخ این است که شرافت او آلوده نیست و خود را نجات خواهد داد.

بنابراین در برداشت پروتستانی شکاف عمیق و قاطعی که میان دنیا و آخرت به وجود آمده بود، کم و ضعیف می شود. یعنی دنیا و آخرت در پروتستانیسم به یکدیگر نزدیک می شوند. به همین معنا که انسان مومن در این مفهوم، هم انسان دنیوی است و هم اخروی. به عبارت دیگر، انسان می تواند در همین جهان، معنویتی را در خود زنده کند که آخرت او نیز آباد بشود. انسان در همین دنیا در عین داشتن مشاغل دنیوی تولد جدیدی پیدا می کند، نوعی دیگر زندگی می کند، با صفای باطن دیگری به زندگی ادامه می دهد و به اصطلاح، نجات می یابد و آن نجاتی که به پس از مرگ منتقل شده بود، برای او از همین دنیا شروع می شود و تا ابد دوام پیدا می کند. این همان معنای کم شدن شکاف میان دنیا و آخرت  است. این انسان هم دنیوی است و هم اخروی.

این وضعیت چهارم از دین و دینداری که به شرح آن پرداختیم در آغاز دوره ی مدرنیته در قسمتی از دنیا ظاهر شد، اما ما اکنون و در حال حاضر، ما در وضعیت جدیدی قرار داریم که مرحله ی پنجم از دین و دینداری است. در این مرحله، یک سیستم واحد سمبلیک پیشینی عام و شامل دینی که همه ی انسان ها از آن پیام بگیرند وجود ندارد، بلکه سیستم های سمبلیک گوناگون به وجود آمده اند و هر کس سمبل های دینی خویش را مطرح می کند و به تعبیر یکی از دین شناسان؛ « پاره ای از اشخاص، خودشان را یک فرقه می دانند.» در ادیان تاریخی، مفاهیم « خدا »، « خود » و « گناه » و « نجات » به وجود آمدند و در دینداری آغاز مدرنیته، سلسله ای از تعلیمات دینی پدید آمد که به انسان رویارویی مستقیم با خداوند را می آموخت. اما در این مرحله ی جدید، مشکل انسان در دین و دینداری مشکل دیگری است و آن این است که آدمیان می خواهند قاعده ها و راه و رسم های زندگی درونی و شخصی خویش را خودشان تعیین کنند و سرنوشت خود را با مسئولیت کامل خود در دست بگیرند. در این مرحله زندگی معنوی در پرتو قواعد و مقررات مشخص دینی از قبل موجود، اداره نمی شود. یعنی اساساً برای این قبیل از انسان ها نه تنها اتوریته وجود ندارد، بلکه قواعد و راه و رسم و ارزش ها و معیارها و حق و باطل های معتبر از پیش تعیین شده ای هم وجود ندارد و دریافتشان این است که باید به ساماندهی معنوی درونی خود بپردازند تا بتوانند خویش را بیابند. این ها انسان هایی هستند که دارای اضطراب های وجودی هستند و همواره این سوال برایشان مطرح است که چگونه می توانیم مسئولیت زندگی کردن را خودمان به تمامه، به دوش بکشیم؟ این انسان ها در بیرون از خویش هیچ علامتی را که به وسیله ی آن بتوانند به سوی نجات راهیابی کنند نمی یابند.مساله ی این انسان ها پاسخ به این پرسش است که در جهانی که هیچ نوع چراغ هدایت در آن نیست آن ها چگونه می توانند به بلوغ و رشد درونی معنوی برسند. این کوشش جانفرسای آن ها نوعی خاص از دین و دینداری در جهانی است که سراسر آن در نظر آنان تاریک است. در مرحله ی قبل، اتوریته و واسطه ای وجود نداشت، اما سمبل های عام و شامل، راهنماها و یک سلسله تعلیمات مورد اطمینان در بیرون از وجود آدمی حاضر بود که با آن ها امکان پیدا کردن راه و رسیدن به نجات وجود داشت. اما در این مرحله و در این محتوای جدید از دین و دینداری، برای این گونه انسان ها، در بیرون از وجود آن ها، هیچ چیز برای کمک وجود ندارد و بنابراین آنان باید تمام کمک را از باطن خویش طلب کنند. برای این انسان ها، نه اتوریته ای مطرح است، نه تعلیمات و علایم مسلم پیشین، آنان می خواهند با کاوش درون یا تحلیل ( exictance) خویش، به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می توانند روی پای خود بایستند؟ این انسان باید از طرفی درون خود را تا اعماق آن بکاود و تحلیل کند و از طرفی دیگر امیدوارانه اما نه با اطینان سخنان گوناگون را بشنود و به مراتب مختلف سرکشی کند تا در آخر به نتیجه ای در این باره برسد که چگونه باید روی پای خویش بایستد و یک خودسازماندهی درونی معنوی در زندگی خویش پیدا کند تا زندگی اش معنادار گردد. او نمی داند کوشش های او به کجا منتهی خواهد شد؟ نمی داند پیامی خواهد شنید یا نه؟ نمی داند پیش پای او روشن خواهد شد یا نه؟ نمی داند تنهایی و رها شدگی جانکاه او عاقبت به کجا منتهی خواهد شد.چنین انسانی دقیقاً مثل کسی است که در بیابانی بی کران و تاریک به ناگهان به وضعیت آگاهی خویش پیدا کرده است. دانسته است که در این بیایان تنهاست، هیچ جهتی را نمی شناسد و هیچ افقی در پیش چشمانش پیدا نیست. چنین انسانی هیچ راهی برای نجات ندارد، فقط یک « توانستن » برای او مطرح است، این که روی پاهای خویش بایستد و مسئولیت زندگی اش را صد در صد بر دوش کشد. حداکثر این است که ممکن است او با خود «زمزمه» کند که:

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

آنقدر هست که بانگ جرسی می آید

اما این که این بانگ جرس از کدام سو می آید تا بتوان به آن سوی روان شد، برای او معلوم نیست. ممکن است روزی بفهمد که آن بانگ جرس از همه جای جهان بلند است و نه از یک نقطه ی معین و کار وی انطباق دائمی و لحظه به لحظه با این بانگ جرس و دویدن در پی آن است و این کار پایان ندارد و نصیب او هم فعلاً چیزی جز همین نیست؛ تا چه پیش آید.محتوای دین و دینداری چنین انسانی با اقسام پیشین فرق فاحش دارد. پاره ای از عارفان، واجد این نوع از دین و دینداری بوده اند. آن ها زمانی توانایی قدم نهادن در سلوک را پیدا کرده اند که یک « بیداری » بسیار تکان دهنده ای برای آنان پیدا شده است. این بیداری مساوی است با بی اعتمادی مطلق انسان به هر چه که تا کنون با آن زندگی کرده است. پس ازاین بیداری، همه چیز نقش بر آب می شود و همه ی اتوریته ها فرو می ریزند. وقتی این اتفاق فتاد، تازه انسان توانایی عریانی پیدا می کند و از تمامی پوشش ها ( اتوریته ها، قواعد، مراجع و…) رها می گردد و در این جاست که احساس رها شدگی در بیایان بی کران تاریک پیدا می شود و مسئولیت «بودن» به تنهایی بر دوش خود انسان می افتد. این نوع پنجم از دین و دینداری، به سرعت در جهان کنونی رو به گسترش است و واقعیتی است غیر قابل انکار.نتیجه ی آگاه شدن از تحولات تاریخی دین این است که باید بپذیریم که در طول تاریخ، دین داری شکل ها و محتواهای متفاوت بوده است، باید این واقعیت را بپذیریم که عصر جدید، عصر فروپاشی اتوریته ها و سمبل های عام دینی است. اگر ما این وضعیت را به رسمیت بشناسیم، مانع دین و دینداری های متفاوت نخواهیم شد. آن وقت این سوال برای ما مطرح خواهد شد که با کدام سخن، با کدام پیام، با کدام روش خردمندانه و با کدام روش جاذب، می توان به کسی که در این بیابان تاریک، قصد پیدا کردن راه نجات خود را دارد یاری رسانیم. تعداد این قبیل جستجوگران راه حقیقت که دین داری نوع پنجم را دارند در جامعه ی کنونی بسیار زیاد است. کسانی که می خواهدند به هر قیمتی شده اتوریته و طرز تفکر خود را به آنان تحمیل کنند و تنها به آن گونه دین داری اجازه ی حیات دهند که آنان با آن موافقند، راه جستجو گری و حقیقت جویی را برای این افراد مسدود می سازند و این کار « خیانت » به « حقیقت » است.لازمه ی پذیرفتن انواع دین و دینداری در طول تاریخ این نیست که بحث درباره ی حقانیت انواع دین و دینداری ها کنار گذاشته شود، بلکه این است که بحث حقانیت در باب دین بدون توجه به تحولات تاریخی دین ( آن گونه که دین خود را نشان می دهد ) میسر نیست. فلسفه ی دین نمی تواند از               « پدیدارشناسی » دین جدا شود. «حقانیت» هر نوع دین و دینداری را نمی توان از « حقانیت تاریخی » آن جدا کرد.

مجله ی آفتاب – شماره ی چهاردهم – سال دوم – فروردین ۱۳۸۱.

صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: