درفضیلت پیچیدگی

| محمود سیدین | سالیان متمادی و متوالی است که تمام متنفکرین ،روشنفکران و متعهدین این دیار کوشش نموده اند اندر فضیلت “سادگی” مدیحه سرایی نمایند و یا مکتوباتی در این جهت با استناد به تاریخ اعم از نقلی و غیر نقلی خلق نمایند و به مردمان این سرزمین گوشزد نمایند که “سادگی”چه در ذهن … ادامه خواندن درفضیلت پیچیدگی