هر کس کار نیکی پیش آورد، او را پاداشی است بهتر از آن

خط از محمد عظیمی

خط از محمد عظیمی

فهرست