به نام خداوند جان و خرد

 – وب سایت«نیلوفر»‏ در جست و جوی  راهی به سوی صلح، تعالی و حقیقت است؛ نشر  آثار مرتبط به فرجامین دغدغه های آدمی و آرا و اندیشه هایی که می کوشند فهمی واقع گرایانه تر از هستی در چهره های مختلف آن ارائه نمایند و  مطالبی که می تواند بهبودی در حیات فردی و اجتماعی فراهم آورد، هدف و حوزه ی فعالیت این وب سایت را مشخص می‌کند.

– قبض و بسط فعالیت سایت در  طول سالیان گذشته، حسب اقتضائات روزگار و  وسع و مجال بوده است؛ در این سال ها به مصداق «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید»، کوشیدیم تا آثاری از محققان و اندیشمندان را منتشر نماییم.

«نیلوفر»، وب سایت مستقل غیردولتی است که با اهتمام شخصی فعالیت می نماید و امید است خدمتی هر چند کوچک برای بسط اندیشه و خردورزی و  تفاهم، به شمار آید.

خدایا چنان کن سرانجام کار/ تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

فهرست