پایان علوم تجربی، آغاز فلسفه

سید یحیی یثربی
 سید یحیی یثربی: در درس گذشته گفتیم که فلسفه از جهتی جدا از دانش‌های دیگر نیست اما از جهتی دیگر با دانش‌های دیگر فرق دارد. در پایان درس چند نمونه از پرسش‌های فلسفی و تفکر فلسفی را مطرح کردیم. آری! فلسفه از جنس دانش‌هاست اما دانش دانش‌هاست. از جنس دانش…

فلسفه چیست؟

سید یحیی یثربی
 یحیی یثربی: فلسفه چیزی جز دانایی و فهم من و شما نیست. اگر سقراط و دیگران را فیلسوف می‌نامند این فیلسوف به زبان یونانی به معنی دوستدار دانایی است؛ بنابراین اگر نشانی از عشق به دانایی در خود سراغ دارید، یعنی احساس می‌کنید که تشنه آگاهی و دانش هستید، بی‌تردید…