روشن فکری دینی، تقویت دین بر مدار دموکراسی

سید علی محمودی
 سید علی محمودی: پیام دین و زیست بوم دوران جدید -که با تجربه های متراکم فلسفی، علمی و فنی آمیخته است-، همراه با پرسش هایی که انسان امروز در باب ضرورت دین  و نقش دین در روزگار ما مطرح می کند، روشن فکر را با امر سیاسی، امر اجتماعی و…

بازرگان و سه گانۀ ایران، دین و دموکراسی

سید علی محمودی
سید علی محمودی: ایرانی، مسلمان، دموکرات. مهدی بازرگان (۱۳۷۳-۱۲۷۶ه.ش) در گفتارها، نوشتارها، رفتارها و راه و رسم اجتماعی و سیاسی خود، این هویت سه ­گانه را آشکار کرده ­است. او نه فقط در مورد خودش، بلکه برای همه ایرانیان، آرزومند چنین هویتی بود. به باور او، ایرانی بودن، دیندار بودن…