روشنفکری‌ دینی، ‌تفکر ‌یا انفعال‌

علیرضا محمدی
question_answer۱ دیدگاه
| علیرضا محمدی| تا آنجا که به تعاریف مختلف روشنفکری مربوط می‌شود، تفکر با زمینه‌های قابل تغییر و نداشتن تعصب و جزمیت درباره آن با ابزاری به نام عقل خود بنیاد را می‌توان مخرج مشترک تمامی این تعریف‌ها به حساب آورد. در کشور ما نیز از هنگام مواجه شدن با…

رئالیسم عمقی باسکاردرمکتب رئالیسم انتقادی

علیرضا محمدی, مقاله
question_answer۲ دیدگاه
علیرضا محمدی: درمکتب رئالیسم انتقادی بامحوریت روی باسکار/ Roy Bhaskar مفاهیمی همچون ساختارها،نیروها، مکانیسم های برسازنده وگرایش هامطرح میشود.ازدیدگاه رئالیست انتقادی ،علّیت ناظر به رابطه ی بین حوادث انضمامی (علّت ونتیجه) نیست ،بلکه به نیروهای علّی یاقابلّیت های موضوعات یا روابط، یا به شکل کلّی تر به شیوه های عمل…