اختفای خداوند: ملاحظاتی درباره الهیات غیبت

آرش نراقی
(۱) سلوک عرفانی (دست کم در روایتهای سنتی آن) مبتنی بر دو پیش فرض مهم است: اولاً- خدایی وجود دارد؛ ثانیاً- آن خدا (ولو موقتاً) از حیطه تجربه سالک غایب است.  غایت مطلوب سالک طریق این است که آن “غیبت” را به “حضور” تبدیل کند.  البته سنتاً مفهوم “غیبت” به…