مسائل شناختی و جامعه شناختی نقد ملکیان بر اصناف تفکر دینی

محمود صدری:اینگونه بنظر می آید که جناب ملکیان در موضع فوق با روشنفکران لائیک ایرانی متفق القولند. آنها نیز نه تنها روشنفکری و نو اندیشی دینی را “متناقض” و “مانعه الجمع” می خوانند و همچنانکه آمد، با عباراتی چون “آبغوره فلزی” و “دایره مربع” از آن یاد می کنند، بلکه…

جادوگرستیزی در زمانه‌ی روشنگری

محمود صدری
 محمود صدری: در این نوشتار کوتاه به برهه‌ای تأمل برانگیز از تاریخ مسیحیت خواهم پرداخت، که – به گمان من – به خوبی نشان می‌دهد که فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون، لزوماً و به فراخور گذار تاریخی همواره رو به سوی صعود و گشایش ندارند، و من باب عقلانیت و تدبیر،…