حس فنا و میل بقا

سید جواد میری
سیدجواد میری: یکی از موضوعاتی که به صورت محوری مطالعات روان‌پژوهی را تحت تأثیر قرار داده، موضوع «Anxiety» (اضطراب) است. مفروضی را که روان‌پژوهان اگزیستانسیالیستی مبتنی بر آن سعی در تبیین حیات انسان دارند، این است که اضطراب ریشه در حس آزادی یا اختیار کامل انسان دارد که خود این…