روشن‎فکری دینی، تلاش دووجهی و دوگانه

تقی آزاد ارمکی
 تقی آزاد ارمکی: این نیروی اجتماعی دین دارد و قائل به مدرنیته است؛ ازاین‌رو من اسم آن را روشن‎فکری دینی می‌گذارم. روشن‎فکری دینی مفهوم وسیعی است که می‌تواند گروه‌های مختلفی را در خود بگنجاند؛ مثلاً کسانی که خیلی در حوزه‌ی نقادی دینی وارد می‌شوند و کسانی که در حوزه‌ی بازنگری…

سرمایه‌ی‎ دین را روشن‎فکر بیشتر کرد

تقی آزاد ارمکی
تقی آزاد ارمکی: پیدا کردن مخاطبان جدید برای رشد دین از طریق روشن‎فکری دینی اتفاق افتاد، به‌خصوص که حوزه‌ی علمیه توانایی جذب مخاطب جدید را نداشته یا توجهی به این مسئله نمی‌کرد. سرمایه‌ی‎ دین را روشن‎فکر بیشتر کرد، آن‌هایی که به روشن‎فکری دینی منتقد هستند، می‎گویند روشن‎فکر دینی دامنه‌ی عمل…