آخرین دیدگاه‌ها

اسلام تفاوت ( قسمت ۱۰) از واقعه آینده

نمی خواهم با گفتن واژه  انشاءالله  خودم را به جریان امور بسپارم ، انشاءالله نباید این را برای من القا کند که بتوانم مسئولیت خود را بپیچانم. باید بین این گشودگی و امکانیت آینده با فرار از مسئولیت فردی تفاوت گذاشت. به عبارت دیگر این واژه از دو سو بازتاب خطری برای من فردی انسانهاست. از سویی ممکن است من با گفتن انشاءالله  تن به هر چه پیش آید، بدهم و این پیشامد را به همین خواست خدا نسبت بدهم و رفع مسئولیت از خود کنم، از سوی دیگر می تواند این خطر را داشته باشد که من با گفتن  انشاءالله  می خواهم قولی ندهم، خودم را متعهد چیزی یا کسی نکنم، در واقع می خواهم از مواجهه با واقع فرار کنم.

بیش تر بخوانید

تنهایی / نگاهی به آرای ملکیان، اِسونسن، یالوم، فروم و…

تنهایی چیست و چه انواعی دارد؟ چرا به تنهایی دچار می‌شویم؟ آیا می‌توان از رنجِ تنهایی رها شد؟ آیا همه تنهایی‌ها به رنج و درد می‌انجامند؟ و… اگر نگاهی به سخنان و نوشته‌های فیلسوفان و اندیشمندانی داشته باشیم که در این زمینه به پژوهش و واکاوی پرداخته‌اند، بسیار سود خواهیم بُرد.

بیش تر بخوانید

دین و آزادی بیان: چرا بسیاری از دینداران از آزادی بیان در حوزه نقد دین می ترسند؟

امیدوارم این متن با این نگاه خوانده شود که: «این یاداشت خطاب غیر دینداران به دیندران نیست.زیرا نویسنده خود هم زیست دینی دارد و هم دغدغه دین.همچنین هدف سرزنش دیندران نیست بلکه دعوتی درون گفتمانی است برای تامل و بازاندیشی در مورد یک مساله»

بیش تر بخوانید

تقدیر و سپاس بیژن عبدالکریمی

خداوند بزرگ را شاکرم که قصۀ احمقانۀ اخراج اینجانب رسواگر پیوند شوم میان نیروهای جهل و ناد انی و خارجی گری از یکسو و اشرافیت تکنوکرات -بوروکرات فاسد و ریاکار از سوی دیگر گردید که بیش از چهار دهه است گفتمان انقلاب را خفه کرده و چهره ای بسیار زشت و کریه از انقلاب به جامعه ما و جهانیان ارائه داده است و شکافی را میان ملت بزرگ ایران و آرمان های متعالی انقلابی اش ایجاد کرده است، شکافی که محل تجمع بسیاری از جرثومه های فساد و تباهی قرار گرفته است و امید دارم تجربه شیرین و پیروزمندانه وفاق عمومی در حمایت از اینجانب که منجر به عقب نشینی نیروهای جهل و فساد در دانشگاه آزاد اسلامی گردید، سرآغاز و نقطه عطفی در مبارزه با پیوند شوم مذکور گشته، و نیروهای اصیل انقلاب، بعد از ۴۳ مبارزه با دشمنان بیرونی و خارجی، نگاه و ارادۀ والای خود را با جلب نظر آحاد مردم این سرزمین معطوف به مبارزه با نیروهایی سازند که همچون موریانه چوب انقلاب را از درون تهی ساخته اند.

بیش تر بخوانید

روحِ اسپینوزا

محمد صادقی
۱ دیدگاه
| محمد صادقی | ۱.چرا بیشتر انسان‌ها باور دارند که: خدا انسان‌وار است یعنی صفات‌اش شبیه به صفاتِ انسان‌ها است، برای نمونه، میمون‌وار، کِرم‌وار یا سنگ‌وار نیست، و مشابهت خدا…
بیش تر بخوانید

تأملی در نقدنامه‌ی آقای سید صادق حقیقت درباره‌ی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سید احمد غفاری
| سیداحمد غفاری |نگاشته‌ای را در روزنامه شرق به تاریخ ۲۸ تیر امسال از جناب آقای سید صادق حقیقت مشاهده کردم که در آن به نقد سند الگوی اسلامی ایرانی…
بیش تر بخوانید
فهرست