آخرین دیدگاه‌ها

پارادوکس محتوایی نظریه‌ی رایج سکیولاریزم/نقد نسبت بین امر دینی و امر سیاسی در سامانه‌ی سکیولاریتی

محمدعلی کرباس‌فروشان : در این نوشتار بر آن‌ا‌م برداشتی از سکیولاریزم سیاسی که افرادِ یک جامعه را به لحاظ قانونی از هرگونه فعالیت اجتماعی بر اساس باورهای دینی و مذهبی‌شان باز می‌دارد، به نقد بنشینم. چکیده‌ی این نقد آن است که دخالت‌گری‌ها و الزامات قانونی صادره از سوی حاکمیت‌های سکیولار نباید از حد جلوگیری از ثأثیرات احتمالی مخرب یک هستی‌شناسی (برای مثال، هستی‌شناسی دینی) بر زندگی افرادی که هستی‌شناسی رقیب را انتخاب کرده‌اند و نیز عکس آن فراتر رود.

بیش تر بخوانید
فهرست