چیستی احساس و رابطه ی آن با نیاز

| عظیم مدهنی میرزاوند| چکیده: در این مقاله این پرسش را مطرح کرده ام که احساس چیست. پاسخی که به این پرسش داده ام این است که احساس همان طرح ریزی در شرایط خاصی است. و سه ابر احساس را به کمک حصر عقلی شناسایی کرده ام. این سه ابر احساس…

سرشت بی قرار آدمی؛ سنخ شناسی بی قراری

علی زمانیان
علی زمانیان: قرار یعنی آرامش، یعنی آن جایی که باید باشم، هستم و آن وقتی است که می توانم به خودم بگویم:” این جا، تو، در خانه ی خویشتنی”.  اما می دانم که “انسان موجودی است سرگردان”. مسافری بی قرار و در راه بودنی همیشگی. قرار، همان وضع و حالی…

رنج، آرامش و ایمان

مصطفی ملکیان
یکی از عرفای شرقی می‌گوید: به نظر شما شبیه‌ترین چیز به خدا در میان پدیده‌های هستی چیست؟ و در جواب او هر کسی چیزی می‌گوید. بعد او خودش می‌گوید که به نظر من شبیه‌ترین پدیده‌ها به خدا دو پدیده هستند: یکی سکوت و دیگری آرامش. هیچ چیزی به خدا شبیه‌تر…