کدامیک؟ کوروش یا محمد؟

اسماعیل اردستانی
question_answer۲۴ دیدگاه
اسماعیل اردستانی: بین حوزه فرهنگی تمدنی پارسی ایرانی و نیز آرامی – عبری – عربی از چهار هزار سال پیش ارتباطات و گفتگوی و گاهی تنش هم وجود داشته .نخستین مواجهات در دوره عیلام و سومر بوده که هنوز بقایای این برخورد در بناهایی مثل چغا زنیبل مشاهده می شود…