فرهنگ سیاسی و مسائل ما در گفت وگو با دکتر سریع القلم

محمود سریع‌القلم: با توجه به تاریخ طولانی استبداد و عادات ناپسند مانند مدح و ستایش افراد، بسیاری ازما از نقد و آسیب‌شناسی ناراحت می‌شویم. نقد، بخش ناخودآگاه ذهن ما را فعال و ناراحت می‌کند. به همین دلیل، بعضی آسیب‌شناسی را توهین تلقی می‌کنند و ناخودآگاه ناراحت می‌شوند. این ما را…

آسیب شناسی فرهنگ جامعه یا علل عقب ماندگی ایرانیان

مصطفی ملکیان
 استاد مصطفی‌ ملکیان‌ طی سخنرانی  به‌ توصیف  علل و عوامل فرهنگی عقب‌ماندگی‌ ایرانیان‌ پرداختند و در خصوص آن بیست عامل را به شرح زیر، مورد توجه قرار دادند:  ۱. پیشداوری‌، ۲. دگماتیسم‌ وجمود، ۳. خرافه‌پرستی‌، ۴. بهادادن‌ به‌ داوری‌های‌ دیگران‌ نسبت‌ به‌ خود، ۵. همرنگی‌ با جماعت‌، ۶. تلقین‌پذیری‌، ۷.…