رنج دائمی انسانِ محروم از «آموزش زبان مادری»/رهیافت روان‌شناختی حق زبان مادری در گفت و گو با استاد ملکیان-۲

مصاحبه, مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: من شکی در این ندارم که زبان یعنی زبان مادری. اگر نگویم مهم‌ترین، باید بگویم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سازنده شخصیت، منش و هویت انسان است. مخصوصا با توجه به اینکه ما اساسا بدون زبان، امکان و قدرت اندیشیدن نداریم. ما همیشه با زبان و به‌توسط زبان می‌اندیشیم.…