توجه به فلسفه‌های پست‌مدرن پز روشنفکری است

گفت و گو
question_answer۱ دیدگاه
 اصغر واعظی:ما در ایران اندیشه‌ها و مسائلی را ترجمه و معرفی می‌کنیم که در فضای اجتماعی و سیاسی ما هنوز مطرح نشده‌اند و شاید هرگز هم مطرح نشوند. به بیانی دیگر، ما ناخواسته جامعه خود را در مسیری قرار می‌دهیم که شاید حرکت طبیعی آن هرگز رفتن به این مسیر…