تحول معنی کلمات و اصطلاحات قرآن (۱): خاتم

ابوالفضل ارجمند
ابوالفضل ارجمند: زبان با گذشت زمان متحول می­شود. بعضی از کلمات متروک می­شوند  و بعضی تغییر معنی می­دهند. در زبان فارسی امروز کلماتی مانند «برگستوان»، «تبنگو»، و «قربوس» متروک شده­اند و کمتر کسی معنی آنها را می­داند. کلماتی هم هستند که لفظ آنها ثابت مانده است، اما معنی آنها تغییر…