کرامت، اختیار، و آزمون انسان – مقدمه ای بر بحث اتانازی

آرش سلیم
 آرش سلیم:در این نوشتار، که مقدمه ای است بر بحث «اتانازی»، به چند آموزه قرآنی در رابطه با انسان و جایگاه او در هستی نگاه کوتاهی خواهیم داشت. بدون قصد نتیجه گیری، پیرامون آموزه هایی چون کرامت، اختیار، آزمون،  فضیلت، خلافت انسان و همچنین پیرامون مالکیت خدا، اجل مسمی و…