شریعتی و فلسفه در گفت‌وگو با احسان شریعتی

گفت و گو
علی شریعتی (۱۳۵۶‌-۱۳۱۲‌) به صورت دانشگاهی و رسمی، نه جامعه‌شناسی خوانده بود، نه تاریخ و نه فلسفه. اگرچه گفتارها و نوشتارهایش به وضوح نشان می‌دهد که به عنوان متفکر و روشنفکری جویای حقیقت و اهل مطالعه، در هر سه شاخه مطالعات گسترده و فراوانی داشته، همچنان که در مطالعات ادیان…

بازشناسی آرای شریعتی و اصلاح گران دینی در گفت وگو با احسان شریعتی

مصاحبه
 احسان شریعتی: بینش شریعتی نه بینش التقاطی بلکه یک بینش خلوص نگر است و البته این خلوص نگری به معنای دگماتیسم و جزم اندیشی نیست و افق هایش به روی همه ی مکاتب و جریانات دینی و غیر دینی باز است و با آنها در دیالوگ و به صورت دیالوژیک…

«حسینیۀ ارشاد و حواشی آن» در گفت‌وگو با احسان شریعتی

گفت و گو
اشاره: نام دکتر علی شریعتی و حسینیه ارشاد در طول بیش از ۴ دهه اخیر چنان به هم درآمیخته است که شاید نتوان به سادگی از یکی بدون دیگری نام آورد. مهمترین و تاثیرگذارترین سخنرانی های “معلم انقلاب” در همین حسینیه واقع در خیابان “کوروش کبیر” سابق انجام شد و…