رفتار در اضطراب/ تحلیلی بر بخشی از رفتار جامعه معاصر در زمان بحران

حامد فرنقی زاد
حامد فرنقی زاد: مقدمه این مقاله، نوشته ای است کوتاه درباره رفتار ایرانیان معاصر در هنگامه بحران و دوران اضطراب. سخن بر سر چرایی هجوم نوسانات رفتاری و برخوردهای هیجانی است با مسائلی که رویکردهای علمی درباره آنها وجود داشته و فرآیندهای معینی برای برخورد با آن تعریف شده دارد.…