ملکیان: هزینه اخلاقی عمل کردن زیاد شده است

مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: بشر امروز نمی‌داند که احترام و عمل کردن به گزاره‌های اخلاقی می‌تواند روح و روان او را برای تعالی و رشد انسانی مهیا کند حال آنکه حقوق و قانون که رفاه مادی را برای او به ارمغان می‌آورد، فقط جسم او را به آرامش نزدیک می‌کند. دلیل این…