اخلاق در علوم و فناوری ـ گزارشی از سخنرانی استاد ملکیان

مصطفی ملکیان
تهران امروز: در گردهمایی اعضا و دومین همایش علمی انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری استاد ملکیان در موضوع «اخلاق در علوم و فناوری» سخن گفت. مصطفی ملکیان در سخنان خود اظهار داشت که قبل از ورود به بحث اخلاق در علم و فناوری، باید به چهار سوال درباره…