جدال دو فیلسوف بر سرجبر و اختیار

مقاله
 محمدزهیر باقری نوع‌پرست: پیشرفت های اخیر در نوروساینس (دانش مطالعه سامانه عصبی) منجر به شکل گیری بحث های جدیدی در زمینه اراده و جبر شده است. این باور که هر آنچه انجام می دهیم، میل می کنیم یا اراده می کنیم را می توان با یافته های نوروساینس تبیین کرد،…