آنچه ما نیاز داریم پرورش اندیشه انتقادی است

گفت و گو
یدالله موقن: شما وقتی آثار هایدگر و امثالهم را مطالعه می‌کنید چنین تفکر سیستماتیکی را نمی‌یابید. مثل اینکه همه چیز در هواست! هیچ چیزی بر هیچ چیزی متکی نیست. مخصوصا آثار فوکو، دریدا، دلوز و امثالهم چنین ویژگی‌ای دارند. انگار قصد آنها ایجاد نوعی هرج و مرج فکری و فرهنگی…