اسلامی‌ ندوشن، ‌چنانکه من شناختم

مصطفی ملکیان:  در این نوشته بسیار کوتاه، قصد ندارم که به شخصیت و منش اخلاقی بسیار دلنشین و جذاب دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، عالم، محقق و روشنفکر نامدار هم‌روزگارمان، بپردازم. فقط می‌خواهم به اختصار هر چه تمام‌تر، تصویر و تصوری را که از کارنامه روشنفکری و اصلاح‌گری او دارم در معرض…

نسل جوان امروز احتیاج به جذب و نقد دارد

ناقد
محمدعلی اسلامی ندوشن: نسل کنونی اگر از آثار بزرگ فکری و فرهنگی کشور خود گسیخته بماند، در دنیای پرهمهمه امروز، غریب خواهد ماند. خواهد دانست که اتم چیست، ولی نخواهد دانست که زندگی چیست، نخواهد دانست کشوری که در آن زندگی می‌کند، چگونه جایی است. نسل جوان امروز احتیاج به…