اسلام تفاوت ( قسمت ۱۴) از رخداد قیامت

اسماعیل اردستانی
question_answer۱۰ دیدگاه
|اسماعیل اردستانی | واسازی متن ( ادامه ) تنشی که بین رستاخیز یک سوژه فردی یا اگو با امرنامتناهی دربرگیرنده در سراسر متن وجود دارد. متن هیچگاه از‌ این تنش رهایی ندارد. همواره یک خدایی وجود دارد که تا چیزی را نخواهد نمی‌شود و همان می‌شود که او می‌خواهد (…