تأثیرات مثبت و منفی دین به روایت اسپیلکا

مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: اسپیلکا در این کتاب به بعضی از هر دو نوع تاثیرات دین، چه مثبت و چه منفی اشاره می‌کند. از میان اثرات مثبت، بیشترین تاکید وی به تاثیر «نیایش» بر روان آدمی است؛ نیز به تاثیر «مراقبه» تاکید دارد و علاوه بر اینها بر «همیاری اجتماعی» تاکید می‌ورزد…