زلزله ، مرگ ، اصالت

یادداشت
حمزه جهانگیری: زلزله به عنوان پدیده و مخاطره طبیعی در طول تاریخ گاها در مواردی به بحث فلسفی در میان فیلسوفان دامنه زده و موردی برای تامل فلسفی شده است. نمونه اش بحث روسو و ولتر پیرامون زلزله لیسبون در قرن هجدهم. دغدغه این نوشتار نیز بهره گیری از پدیده…