لوازم اصلاح گری در حیات اجتماعی

مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: ابتدا باید بگویم مراد من از عنوان «آنچه لازم داریم» آنچه برای اصلاح دیگران لازم داریم است. در اینجا تلاش می‌کنم آنچه را در واقع به ذهن و ضمیرم خطور کرده است به اختصار بیان کنم، زیرا وظیفه اخلاقی من فقط این نیست که خود را اصلاح کنم…