مباحث الفاظ اصول فقه در میان دانشهاى زبانى(۲)

مقاله
 جستار “مباحث الفاظ اصول فقه در میان دانشهاى بشری” درازآهنگ تر از آن شد که در محدوده ى مقاله اى درخور طبع و نشر در یک شماره ى مجله بگنجد. لاجرم به دو بخش تقسیم شد: بخش نخست با عنوان جغرافیاى دانشهاى زبانی در شماره ى پیشین نقدونظر نقاب از…