کتاب اقتصادی که استاد ملکیان آن را «ممتاز» نامید

 استاد مصطفی ملکیان  کتاب “اقتصاد برای همه” را کتابی ممتاز و قابل توصیه نامید. استاد ملکیان درباره این کتاب نوشت: :«کتاب اقتصاد برای همه نوشته ی دکتر علی سرزعیم را از حیث پنج فضیلت بزرگی که برای هر کتاب، رساله و مقاله خوب قائل ام یعنی از لحاظ نظاممندی، آسان…