امیدزایی و امیدزدایی در نظریه عقلانیت و معنویت

مصطفی ملکیان
نیلوفر: ماهنامه نسیم بیداری در آخرین شماره‌ی خود*، پرونده‌ای با نام «کیمیای امید» گشوده در بخشی از آن مصاحبه حسین سخنور با استاد مصطفی ملکیان درباره جایگاه امید در نظریه عقلانیت و معنویت را منتشر نموده است. ملکیان در این گفت‌وگو این نظر که « نظریه عقلانیت و معنویت نا…