ایدۀ عشق در نسبت با دیگری

سوسن شریعتی
 سوسن شریعتی: عشق یا اروس همچون خاطره است، خاطره‌ای همچون ازل تام، کامل و بی‌نقص و ازدست‌رفته که قرار است من در جست‌وجوی خویش در زمین به او برگردم، ‌یک‌جور بازگشت به خویش است، منتها این خویشی که دیگری در درونش مستتر است و هدف این جست‌وجو، بازگشت به تمامیت…

امیدزایی و امیدزدایی در نظریه عقلانیت و معنویت

مصطفی ملکیان
نیلوفر: ماهنامه نسیم بیداری در آخرین شماره‌ی خود*، پرونده‌ای با نام «کیمیای امید» گشوده در بخشی از آن مصاحبه حسین سخنور با استاد مصطفی ملکیان درباره جایگاه امید در نظریه عقلانیت و معنویت را منتشر نموده است. ملکیان در این گفت‌وگو این نظر که « نظریه عقلانیت و معنویت نا…