سی ویژگی افرادِ اخلاق‌مدار

محمود سریع القلم
| محمود سریع القلم | ۱-به هر قیمتی، ثروتمند نمیشوند؛ ۲-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمیکنند؛ ۳-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن میگویند؛ ۴-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمیکنند؛ ۵-با افراد نادان، مُدارا میکنند؛ ۶-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه ها را ندارند؛…

جامعه اخلاقی، انسان اخلاقی

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: آیا جامعه اخلاقی قابل طرح و اجراست؟ چگونه؟ برای آن‌که بتوانیم به این سؤال پاسخ دهم که «چه ا نسانی را می‌توان انسان اخلاقی دانست.» ناگزیرم پنج مقدمه را ذکر کنم. مقدمه اول: چه انسانی را باید مفهوماً اخلاقی خواند؟ وقتی می‌گویید کسانی اخلاقی زندگی می‌کنند، طبعاً به…