تصور خدا و نقش آن در معناشناسی اوصاف الاهی

مقاله
میثم مولائی: در این نوشتار سعی بر این نیست که به تمام شبهات وارده بر معناشناسی اوصاف خدا پرداخته شود، حتی قصد نداریم پاسخی برای این پرسش عرضه کنیم که : « معنای عالم/ قادر / خیرخواه مطلق چیست ؟» ؛ بلکه بر آن‏ ایم طریقی را ارایه کنیم، که…