تأملاتی روانشناسانه بر روز کوروش

یادداشت
question_answer۱ دیدگاه
کوروش سوای آنکه عصاره‌ای است از فضیلت‌هایی که ما برای رسیدن به جامعه‌ای همگون‌تر، میانه‌روتر، منصف‌تر، مهربان‌تر و معتدل‌تر به آنها نیاز داریم (کوروشی که ستایشگرانش می‌گویند و نه لزوماً و قطعاً کوروش تاریخی)، ترجمان کمبودها و ناکامی‌ها و احساس حقارت و شرمساری ما نیز هست. کوروش، نماد شکوه و…

زرتشت ؛ پیامبری فراسوی خیر و شر

ادیان, مقاله
| علیرضا نجفی | «هنگامی که کیفر اهورایی برای گناهکاران فرارسد و بدان به کیفرزشت خود برسند، جهان را نیروی پاک منشی فراخواهد گرفت. آنگاه با پیروی راه ازدی در پایان، بدی به دست نیکی شکست خواهد خورد و دروغ به بند راستی در خواهد آمد.» یسنا ۳۰ بند هشت…

درآمدی بر سیر فرزانگی و حکمت در ایران باستان

مقاله
question_answer۱ دیدگاه
رضا مهریزی: تدوین تاریخ اندیشه در یک تمدن و فرهنگ اگر ضروری ترین کار برای حراست از تشخص و اصالت و خوداتکایی آن تمدن نباشد بی تردید یکی از ضروری ترین کارهاست . متاسفانه در فرهنگ ما چندان اعتنایی به این مساله نشده است و هنوز در کشور ما که…