بازگشت به «کتاب» با بازاندیشی «قرآن»؛نقدی به رویکرد نصر حامد ابوزید

آرش سلیم, اسلام
آرش سلیم: زنده یاد نصر حامد ابوزید در راستای ارائه راه حل برای زیست مسالمت آمیز مسلمانان (رادیکال) با جهان مدرن و زندگانی بهتر، رویکردی نو به قرآن [۱] [۲] [۳] را لازم می داند. بنا بر نظر ابوزید (و دیگران)، در «بازاندیشی قرآن» (Rethinking the Qur’ân) باید با قرآن…
فهرست