اخلاق چگونه می تواند باور به وجود خدا را موجه تر سازد؟

امیر صائمی
  آنچه در ادامه می خوانید، بازنویسیِ گفتاری است از دکتر امیر صائمی، در باب برهان های اخلاقی برای باور به وجود خداوند. این عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادین، در سخنرانی خود در سومین مدرسه تابستانی فلسفه تحلیلی، می کوشد گزارشی از برهان هایی ارائه دهد…