بحران معنویت و پیش‌فرض‌های زندگی معنوی

مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: انسان معنوی همواره در حال توازن است، یعنی باورهای خود را با حقیقت در، دو کفه ترازو قرار می‌دهد و می‌بیند که آیا باورهایش راست‌اند یا ناراست؛ چون می‌داند که اگر باورها ناراست باشند ممکن است که دو روز خوشحالش بکنند یا ۵ روز دیگر خوشحالش بکنند ولی…