سرشت بی قرار آدمی؛ سنخ شناسی بی قراری

علی زمانیان
علی زمانیان: قرار یعنی آرامش، یعنی آن جایی که باید باشم، هستم و آن وقتی است که می توانم به خودم بگویم:” این جا، تو، در خانه ی خویشتنی”.  اما می دانم که “انسان موجودی است سرگردان”. مسافری بی قرار و در راه بودنی همیشگی. قرار، همان وضع و حالی…