حکمرانی خوب در قرآن – بخش اول

نیما حق پور
question_answer۲ دیدگاه
– نکته اول اینکه برای مردمانی که در قالب یک “تألیف” دارای زیست اجتماعی هستند، جغرافیای سرزمینی و مواهب طبیعی مشترک المنافع است و نباید انحصاری باشد./- نکته دوم اینکه تأمین معاش و امنیت حق همگان است و مردمان باید حاکمیتی را بپذیرند که حداقل در تأمین معاش و امنیت…