ایرانیان هخامنشی ، نخستین فیلسوفان تاریخ

یادداشت
| زریر عباسی : کارشناس ارشد ایرانشناسی | ابتدا باید اذعان کنیم که به احتمال زیاد عنوان این جستار تا حدودی تعجب برانگیز و پرسش ساز باشد ، اما با اندکی درنگ مطلب روشن می شود.ابتدا لازم است مقدماتی مطرح شود ؛ طبق تواریخ ، فیثاغورس نخستین کسی بوده که…