علوم انسانی ، حاکمیت و کتاب سوزی

یادداشت
ارمیا شاه محمدی* پس از سوزاندن یک کتاب معتبر پزشکی توسط آقای تبریزیان ، نقدهای بعضا تندی از جانب گروه های مختلفی بیان و نگاشته شد. نکته برجسته در این باره محکومیت این اقدام توسط هم لباسان ایشان بود تا جاییکه مدیر حوزه های علمیه نیز این اقدام را محکوم…