تناقض تعقّل و تدّین؟!

مقاله
 حسن یوسفی اشکوری: گزیده‌ی دعوی اصلی ملکیان این است که جمع «تعقّل» و «تدیّن» جمع نقیضین است، که اجتماع‌شان و نیز ارتفاع‌شان را نشاید، از این رو مانعه­‌الجمع اند، چرا که تعقل بر بنیاد عقل و دلیل و برهان محض استوار است و تدّین بر شانه‌ی نقل ایستاده و از…

داده‌ های وحیانی و یافته‌ های انسانی؛ رویکردهای گونه‌گون‌ به‌ آموزه‌های دینی

مصطفی ملکیان
ما انسانها الان دو دسته علوم و معارف در اختیار داریم: یکی یافته‌های انسانی و دیگری داده‌های وحیانی. یک دسته نتیجه کار و کوشش خود ماست و دستهء دیگر اکتسابی نیست، بلکه گویی عطایا و مواهبی است که، در قالب متون مقدس دینی و مذهبی، برای ما گسیل شده‌است. اما…