صلح جهانی

یادداشت
محمود سیدین: در روزگارانی که ایران زمین نیازمند انسان هاییست که در جهت اشاعه صلح پایدار جهانی گام بردارند تا جایی بهتر برای زیست انسانی تر داشته باشیم شاهدیم که نماد های خشونت ورزی در قالب نظامی گری تبدیل به ستارگان بی بدیل و اسطور هایی اغراق گون شده اند…