تناقض تعقّل و تدّین؟!

مقاله
 حسن یوسفی اشکوری: گزیده‌ی دعوی اصلی ملکیان این است که جمع «تعقّل» و «تدیّن» جمع نقیضین است، که اجتماع‌شان و نیز ارتفاع‌شان را نشاید، از این رو مانعه­‌الجمع اند، چرا که تعقل بر بنیاد عقل و دلیل و برهان محض استوار است و تدّین بر شانه‌ی نقل ایستاده و از…

معنویت و هویت در قرن ۲۱

مصطفی ملکیان
«امروزه عقلانیت مدرن تعبدگریز است. برای عقلانیت مدرن این فرم استدلالی خیلی آزار دهنده است که بگوید الف، ب است، چون ج می‌گوید. این به‌نظر انسان مدرن آزار دهنده است و این یعنی تعبد. همه‌ی ادیان نهادینه چنین هستند حتی دین بودا که بنیان‌گذارش به کرّات و مرّات می‌گفت من…

سازگاری معنویت و مدرنیته

مصطفی ملکیان
«قوام مدرنیته به عقلانیت است. من اعتقاد دارم کسی مدرن است که ترازوی هرگونه رد و قبول، انکار و تایید، جرح و تعدیل، تضعیف و تقویت را در درون خود قرار دهد. یعنی برای پذیرفتن یا وازدن هر گزاره و یا رد و قبول هر باوری به مجموعه ادراکات خود…