«تفسیر المیزانِ» علامه محمدحسین طباطبایی،و نظریه هرمنوتیکی اریک. د. هریش

حسین پورفرج
 حسین پورفرج: این روزها دانش هرمنوتیک توسعه فراوانی در میان اندیشه‌ورزان و خصوصاً نواندیشان‌دینی پیدا کرده است و هر آن نیز فربه‌تر می‌گردد. هر آن گسترده‌تر می‌شود و هر آن مسئله‌ای جدید می‌آفریند. و نیز هر لحظه حرف‌های تازه‌تر می‌گوید و هر لحظه مبتلایان نوتر می‌ستاند. / این نوشتار  در…